سیره مبارزه فرهنگى سیاسى امام رضا(ع)؛ درسى براى امروز جامعه اسلامى

  • 1398/04/19
  • 19:36
سیره مبارزه فرهنگى سیاسى امام رضا(ع)؛ درسى براى امروز جامعه اسلامى

دوران امامت امام‌رضا(ع) تأثیرى در واقعیت دنیاى اسلام گذاشت و به گسترش و عمقى که بهمعناى حقیقىِ اسلام و پیوستن به اهلبیت(ع) و آشنا شدن با مکتب ایشان بخشیدند، قابلتأمل و درسآموز براى دوران کنونى ما از جهت نوع شیوه مبارزاتى که مبتنى بر اقدام فرهنگى و معنوى و نیز مداومت بر آن در طى مدت طولانى است، مىباشد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار